Gå til sidens indhold

Enhver kan som udgangspunkt få aktindsigt i domme og kendelser. Her kan du læse om hovedreglerne for aktindsigt, og om hvordan du konkret søger om aktindsigt.

Aktindsigt betyder bl.a., at man i både straffesager og civile sager har mulighed for at gennemse en doms konklusion, hvis man anmoder om det. Det skal man gøre ved at henvende sig til retten inden en uge efter, at dommen er afsagt.

Derudover kan man få udleveret kopi af domme, kendelser og beslutninger om sagsomkostninger i civile sager.

Parterne i en sag kan normalt få udskrifter af dombog, retsbog og af de bilag, der er fremlagt i sagen.

Hvordan anmoder jeg om aktindsigt?

Din anmodning om aktindsigt skal ske skriftligt.

Der skal være henvisning til det konkrete sagsnr. og det konkrete dokument, du ønsker aktindsigt i.

Retten skal inden syv arbejdsdage træffe afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis retten fx på grund af sagens omfang eller kompleksitet ikke kan nå det inden for de syv arbejdsdage, skal retten underrette dig om årsagen.

Når retten har truffet beslutning om, hvorvidt du får aktindsigt, sendes de relevante dokumenter til anonymisering.

Vær opmærksom på, at kompleksiteten i sagens dokumenter har indflydelse på sagsbehandlingstiden.

Ønsker du at søge aktindsigt i en sag, kan du finde kontaktoplysninger til retten her:
Gå til kontakt

Kan jeg klage, hvis jeg får afslag?

Hvis byretten ikke imødekommer din ansøgning om aktindsigt, kan du klage over afgørelsen. Dette kaldes kære.

Kære skal ske inden 14 dage fra rettens afgørelse.

Du kan kære ved at indlevere et kæreskrift til den byret, der har truffet afgørelsen.

Byretten videresender herefter kæreskriftet til landsretten.

Kæreskriftet skal indeholde ansøgerens påstand og en begrundelse herfor. Samtidig med indleveringen af kæreskriftet, skal du betale en kæreafgift på 750 kr. Kæreafgiften tilbagebetales, hvis landsretten ændrer byrettens afgørelse i overensstemmelse med ansøgerens påstand.

Er du journalist og har spørgsmål til en konkret sag, kan du kontakte pressekontaktdommeren for den pågældende ret. 

Gå til kontakt

Særligt for civile sager

Enhver kan ved henvendelse til retten to dage før hovedforhandlingen få kopi af et påstandsdokument i en civil sag.

Man kan også i en civil sag få kopi af retsbogen, dombogen og sagens bilag. Det kræver dog, at man har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Parter kan få kopi af retsbogen, dombogen og sagens bilag.

Særligt for journalister

Journalister kan som udgangspunkt få udskrifter af dombog og retsbog. Som journalist har du yderligere ret til at gennemlæse alle domme (men ikke kendelser), der er afsagt inden for de seneste fire uger.

Du kan få lov til at gennemlæse en dom ved personlig henvendelse i retten. Der gælder særlige regler for journalisters brug af udskrifter. 

Du kan få mere information om aktindsigt for journalister i det digitale opslagsværk ”Ret godt at vide”.

Gå til Ret godt at vide (åbner i nyt vindue)

Bestilling og betaling

En udskrift koster normalt 150 kr. Udskriften bestilles og betales i den enkelte ret.

Få hjælp til at finde en retsinstans via adressesøgning

Ekspeditionstid

Ekspedition af en aktindsigtsanmodning tager op til syv arbejdsdage, medmindre dette på grund af sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. I så fald vil ansøgeren blive underrettet om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Begrænsninger

Adgangen til at få aktindsigt er underlagt begrænsninger i visse sager. Det gælder blandt andet i sager, der er behandlet helt eller delvist for lukkede døre. Det gælder også i verserende straffesager og i straffesager, der er endeligt afsluttet for mere end et år siden.

Adgangen til aktindsigt kan også afhænge af, om man er part eller har en særlig interesse i aktindsigten.

Journalister, der er omfattet af medieansvarslovens § 1, har en særlig og udvidet adgang til aktindsigt, der blandt andet også omfatter dokumenter i sagen, dog også med visse begrænsninger. Bestemmelserne findes i retsplejelovens kapitel 3a. 

Bemærk, at anmodning om aktindsigt i straffesager i andre dokumenter end domme skal indgives til og behandles af politiet, jf. retsplejelovens § 41 e, stk. 2.

Læs mere om aktindsigt på Ret godt at vide.dk (åbner i nyt vindue)

Hvis sagen er mere end et år gammel

Anmodning om aktindsigt i straffesager, der er endeligt afsluttet for mere end et år siden, skal indgives til politidirektøren, medmindre aktindsigt søges af en journalist.

Man kan finde politiets kontaktoplysninger på politi.dk.

Sidst opdateret: 16. november 2023