Gå til sidens indhold

En beslutning om at anbringe et barn uden for hjemmet uden forældrenes samtykke (tvangsfjernelse) kan ende hos domstolene.

Myndighederne kan vurdere, at der er åbenbar risiko for, at et barns sundhed eller udvikling lider alvorlig skade ved at bo hjemme. Hvis det er tilfældet, kan myndigheden beslutte, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet, også selvom forældrene ikke er enige i den beslutning. 

Hvis sagen begynder hos kommunen, er det børn og unge-udvalget i den kommune, hvor barnet bor, der træffer afgørelse.

Spørgsmålet om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke kan også blive behandlet og afgjort af Ungdomskriminalitetsnævnet.  

I begge tilfælde er der mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

I hvilke situationer kan barnet eller den unge blive tvangsfjernet fra hjemmet?

En anbringelse uden for hjemmet uden forældrenes samtykke kan ske hvis:

  • forældrene yder utilstrækkelig omsorg
  • barnet har været udsat for overgreb
  • barnet har et misbrug, kriminel adfærd eller andre svære sociale problemer eller
  • barnet eller den unge har andre adfærdsproblemer.

Kan jeg klage over en tvangsfjernelse?

Hvis du har forældremyndigheden over et barn, der er anbragt uden for hjemmet, uden at du har givet dit samtykke, kan du klage til Ankestyrelsen. Barnet eller den unge kan også klage, hvis barnet er fyldt 12 år. Visse afgørelser kan også indbringes af en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden eller af plejeforældre.

Ankestyrelsen vil derefter afgøre, om afgørelsen er lovlig eller ej.

Gå til Ankestyrelsen (åbner i nyt vindue)

Kan jeg klage over Ankestyrelsens afgørelse?

Hvis Ankestyrelsen ikke ændrer beslutningen om anbringelse af barnet uden for hjemmet uden forældrenes samtykke, kan du bede Ankestyrelsen om at indbringe sagen for retten. Der gælder en frist på fire uger.

Du kan ikke selv indbringe sagen for retten.

Hvad sker der, når sagen er indbragt for retten?

Byretten vil indkalde til et retsmøde, der kaldes en hovedforhandling. I byretten deltager en juridisk dommer og to sagkyndige udefra. Den ene skal have særlig viden om børneomsorg, og den anden skal have særlig viden om børne- og ungdomspsykiatri og/eller psykologi.

Forældremyndighedsindehaveren og barnet, hvis det er fyldt 12 år, er parter i sagen.

Når sagen er behandlet i retsmødet, vil retten vurdere sagen og afsige en dom.

Har jeg brug for en advokat?

Du har ret til at få beskikket en advokat i den byret, der skal afgøre sagen. 

Kan jeg klage over byrettens afgørelse?

Du kan ikke klage direkte til landsretten over byrettens afgørelse. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen (anke dommen), skal du søge om Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Se, hvordan du søger Procesbevillingsnævnet om tilladelse

Sidst opdateret: 07. maj 2024