Gå til sidens indhold

Fri proces er en ordning, hvor statskassen betaler for dine udgifter i forbindelse med en retssag. Det kræver, at du opfylder en række betingelser. Du skal selv søge om at få fri proces.

Hvis du får fri proces, betaler statskassen blandt andet salæret til din advokat og nødvendige udgifter forbundet med sagens behandling eller oplysning. Taber du retssagen, betaler statskassen også sagsomkostningerne til modparten.

Ansøgning om fri proces

Du skal som udgangspunkt sende din ansøgning om fri proces til Civilstyrelsen. I nogle sager skal du imidlertid sende din ansøgning til retten.

Du kan læse mere om dette i punktet ”Hvordan ansøger jeg om fri proces".

Tjek om du har retshjælpsforsikring

Inden du søger om fri proces, skal du undersøge, om din forsikring dækker udgifter i forbindelse med retshjælp. Indeholder din forsikring en retshjælpsforsikring, der dækker retssagen, kan du ikke få fri proces. I det tilfælde skal du anvende forsikringen til at få dækket retssagens omkostninger og udgifter.

Du bør derfor kontakte dit forsikringsselskab for at undersøge, om du er dækket, inden du søger om fri proces.

Hvad er de økonomiske betingelser for fri proces

Du kan få fri proces, hvis din personlige indtægt er under en bestemt beløbsgrænse. Du beregner din indtægt ved at sammenlægge din personlige indkomst med din positive kapitalindkomst og din aktieindkomst.

Medmindre der er sket væsentlige ændringer i din indkomst, er det indkomsten for det forrige år, du skal se på. For at søge om fri proces i 2024 skal du derfor bruge dine indkomstforhold fra 2022.

Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt holde sig under et bestemt beløb.

Gå til de aktuelle beløbsgrænser på Civilstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

De økonomiske betingelser bliver reguleret hvert år den 1. januar.

Civilstyrelsen kan tildele fri proces i særlige tilfælde, selvom de økonomiske betingelser ikke er opfyldt. Det gælder, hvis sagen er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse eller har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation.

Hvordan ansøger jeg om fri proces?

De fleste ansøgninger om fri proces skal indgives til Civilstyrelsen.

Ansøgninger om fri proces til Civilstyrelsen skal indsendes gennem Civilstyrelsens digitale selvbetjeningsportal. Civilstyrelsen kan give fri proces, hvis det vurderes, at du har en rimelig grund til at føre retssagen.

Læs mere på Civilstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

I en række tilfælde skal ansøgningen dog indgives til den byret, hvor retssagen er anlagt eller vil blive anlagt. Det vil ofte være byretten i den retskreds, hvor den sagsøgte i sagen bor.

Få hjælp til at finde byret

I de tilfælde, hvor byretten skal modtage ansøgningen, skal du indgive ansøgningen på minretssag.dk.

Gå til minretssag.dk (åbner i nyt vindue)

I hvilke tilfælde skal jeg ansøge til byretten om fri proces?

I nogle tilfælde er det den byret, der behandler retssagen, eller hvor sagen skal anlægges, der skal have din ansøgning om fri proces.

Byretten kan ikke give fri proces, hvis det er åbenbart, at du ikke vil få medhold i sagen.

Byretten skal modtage ansøgningen om fri proces i følgende tilfælde:

 • Sager, hvor Forbrugerombudsmanden eller retten har meddelt et påbud efter markedsføringsloven, og hvor du som forbruger har krav på en tilbagebetaling
 • Fogedsager, hvor fogedretten skønner, du har behov for advokatbistand
 • Sager om hel eller delvis frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed
 • Sager om forbud og påbud
 • Sager om ægteskab og forældreansvar. Hvis du klager over en afgørelse truffet af Familieretshuset og ønsker fri proces, skal du søge hos Civilstyrelsen og ikke hos retten. Det samme gælder, hvis du ønsker forældremyndigheden eller del i forældremyndigheden eller ønsker at få ændret en aftale eller afgørelse om barnets bopæl
 • Sager om ægtefælleskifte, der behandles af skifteretten. Her skal du være opmærksom på, at der i disse sager gælder særlige regler for, hvad fri proces dækker. Du kan se, hvad fri proces dækker i retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 5
 • Sager, hvor du har fået helt eller delvist medhold i Advokatnævnet, et huslejenævn eller beboerklagenævn, et privat klage- eller ankenævn godkendt af økonomi- og erhvervsministeren eller et centralt statsligt klagenævn med undtagelse af Forbrugerklagenævnet
 • Appelsager, hvor du har fået helt eller delvis medhold i retten, og sagen er appelleret af modparten. Hvis du havde fri proces i den tidligere sag, skal du ikke søge igen.

Hvad skal ansøgningen om fri proces indeholde?

Ansøgningen skal indeholde:

 • din forrige årsopgørelse (årsopgørelsen for 2022 hvis du søger i 2024)
 • hvis din indkomst i dag er væsentlig forskellig fra, hvad der fremgår af årsopgørelsen, skal du vedlægge dine seneste tre lønsedler
 • oplysning om hvor mange hjemmeboende børn/børn, du forsørger under 18 år
 • hvis du er gift eller samlevende, skal du også indlevere din ægtefælles/samlevers årsopgørelse, da fri proces normalt vil blive beregnet med udgangspunkt i jeres samlede indkomst
 • herudover fremgår det af den samlede vejledning til minretssag.dk, at hvis forsikringsselskabet har afslået at dække sagen, skal du indlevere selskabets afgørelse

Kan jeg klage, hvis jeg får afslag?

Du har mulighed for at klage til Procesbevillingsnævnet, hvis du har fået afslag på din ansøgning om fri proces.

Læs mere om dine klagemuligheder i Procesbevillingsnævnet

Sidst opdateret: 16. maj 2024