Gå til sidens indhold

Hvis du mener, at fx en dommer eller en retsmægler har opført sig forkert under behandlingen af en sag eller i forbindelse med retsmægling, kan du klage over personens adfærd.

Hvem kan jeg klage over?

Du kan klage over en dommer eller en jurist ved retten, der dømmer i en retssag. En jurist ved retten kan fx være en retsassessor, en dommerfuldmægtig, en justitssekretær eller en midlertidigt beskikket dommer.

Du kan også klage over sagkyndige retsmedlemmer og retsmæglere.

I hvilke tilfælde kan jeg klage over en retsmægler?

Du kan altid kræve en retsmægling afsluttet, hvis du er utilfreds med retsmægleren. Det skyldes, at retsmægling kræver, at begge parter deltager frivilligt.

Du kan klage over en retsmægler, som du mener, har handlet i strid med de etiske retningslinjer for retsmæglere eller på anden måde har forsømt sit hverv som retsmægler.

Se de etiske retningslinjer for retsmæglere 

Se, hvordan du klager over en retsmægler (pdf)

Gå til blanket til brug for klage over retsmægling

I hvilke tilfælde kan jeg klage over en dommer?

Du kan klage over en dommer, hvis du mener, at dommeren har opført sig forkert under behandlingen af en sag.

Ifølge retsplejeloven skal der være tale om, at dommeren har gjort sig ”skyldig i forsømmelse eller skødesløshed i embedsførelsen” eller har udvist ”utilbørligt eller usømmeligt forhold”. Der er ikke faste kriterier for, hvilke typer opførsel der er omfattet af begreberne forsømmelse, skødesløshed og utilbørlige eller usømmelige forhold.

Du kan ikke klage over dommeren, fordi du er uenig i en afgørelse, som dommeren har truffet.

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du klage over afgørelsen.

Hvem klager jeg til?

Du kan sende en klage til retspræsidenten i den byret, hvor sagen har været behandlet, eller til Den Særlige Klageret. Klagen skal indsendes på en særlig blanket, som findes her.

Gå til blanketten

Retspræsidenten kan give en advarsel til den pågældende dommer, jurist eller sagkyndige retsmedlem ved retten. Hvis klagen er uegnet til at blive afgjort af retspræsidenten, kan retspræsidenten henvise den til Den Særlige Klageret.

En klage over retspræsidenten ved en ret skal behandles af den nærmeste overordnede ret.

Hvordan klager jeg til retspræsidenten?

Du skal sende din klage til retspræsidenten ved den byret, hvor sagen er blevet behandlet.

Retspræsidenten skal modtage din klage inden fire uger efter, at du er blevet bekendt med det forhold, du vil klage over.

Find ret med adressesøgning

Gå til oversigt over alle retter, råd og nævn

Hvordan klager jeg til Den Særlige Klageret?

Du kan klage skriftligt til Den Særlige Klageret. Klagen skal indsendes på en særlig blanket, som findes her.

Gå til blanketten

Den Særlige Klageret behandler ikke klager, hvis blankettens obligatoriske felter ikke er udfyldt, eller hvis domme, kendelser og/eller retsbøger ikke er medsendt.

Send din klage til:

Den Særlige Klageret
Prins Jørgens Gård 13
1218 København K
Telefon: 33 63 27 50

Mail: densaerligeklageret@hoejesteret.dk

Læs mere om Den Særlige Klageret

Hvornår skal jeg senest have indgivet min klage?

Din klage skal være modtaget af retspræsidenten eller Den Særlige Klageret inden fire uger efter, at du er blevet opmærksom på det, du vil klage over.

Den Særlige Klageret kan se bort fra en overskridelse af klagefristen, når særlige forhold taler herfor. Særlige forhold kan fx være pludselig og alvorlig sygdom, der kan undskylde, at klagen ikke er indgivet til tiden.

Sidst opdateret: 05. juli 2024