Gå til sidens indhold

Du kan blive indkaldt til møder i skifteretten i forbindelse med forskellige typer af skiftesager. Her kan du læse kort om, hvordan de forskellige møder typisk foregår.

Skifteretterne er afdelinger ved landets 24 byretter, og de tager sig af behandling af dødsboer og bodeling ved skilsmisse - og de fleste steder tager de sig også af gældssanering, konkurs, rekonstruktion og tvangsopløsning af selskaber.

I de storkøbenhavnske retskredse København, Frederiksberg, Glostrup og Lyngby tager Sø- og Handelsretten sig af insolvensskiftesager (gældssanering, konkurs og rekonstruktion) samt tvangsopløsning af selskaber, mens de storkøbenhavnske byretters skifteretsafdelinger tager sig af skiftesager i forbindelse med dødsboer og skilsmisser.

Behandling af dødsbo

Cirka tre uger efter et dødsfald kontakter skifteretten den person, der er oplyst som kontaktperson på dødsanmeldelsen. Skifteretten sender et brev og beder kontaktpersonen om at ringe til skifteretten ca. 14 dage senere. Brevet indeholder også information om, hvilke oplysninger kontaktpersonen skal finde, inden han/hun ringer til skifteretten.

Ofte sættes behandlingen af dødsboet i gang ved et telefonmøde med en medarbejder fra skifteretten. Der kan dog være særlige eller enkelte tilfælde, hvor det kan være nødvendigt med et møde i skifteretten.

Skifteretten vil i begge tilfælde vejlede om, hvordan boet kan blive behandlet. Det er derfor vigtigt, at den, der kontakter skifteretten, har så mange oplysninger som muligt klar om afdødes familieforhold og formueforhold.

Telefonmødet eller mødet er et tilbud til den, der skal behandle boet. Man kan i stedet vælge at henvende sig til en advokat eller revisor for hjælp til, hvordan boet skal behandles.

Hvis man er flere arvinger i et bo, er det praktisk, at kun én af arvingerne står for behandlingen. Så skal alle de øvrige arvinger give vedkommende en skiftefuldmagt, som skal indsendes eller medbringes i skifteretten.

Blanket til skiftefuldmagt (pdf)  /  Power of attorney - English (pdf)  

Læs mere om dødsfald og arv

Bodeling ved skilsmisse

Skifteretten indkalder begge ægtefæller til et møde, hvis én eller begge ægtefæller beder om rettens hjælp til bodeling.

Senest syv dage før mødet skal I hver især udfylde og indsende en oversigt over aktiver og passiver med bilag. I kan udfylde og udskrive oversigten fra linket nedenfor.

På mødet gennemgår skifteretten jeres aktiver og passiver, og hvad I er uenige om. Skifteretten vil forsøge at hjælpe jer med at løse jeres uoverensstemmelser, så I kan indgå et forlig om bodelingen. Hvis det lykkes, afsluttes sagen på mødet.

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, kan skifteretten henvise sagen til en bobehandler. Det sker kun, hvis én af jer eller I begge beder om det.

Bobehandleren kan vejlede jer, så I ikke behøver at være repræsenteret af advokat. Vælger en af jer alligevel at benytte en advokat, skal vedkommende selv betale udgiften til sin advokat.

Bobehandleren skal gennemføre delingen af fællesboet i samarbejde med jer, og han/hun udarbejder i den forbindelse en boopgørelse. Hvis I ikke kan blive enige under sagens behandling, vil bobehandleren opfordre jer til at anlægge en civil retssag om det, I er uenige om. Hvis ingen af jer anlægger sag, udarbejder bobehandleren i stedet et udkast til en boopgørelse på baggrund af sin vurdering af sagen, og sender den til skifteretten. Hvis I har indsigelser mod boopgørelsen, skal I sende dem til skifteretten senest fire uger efter, I har modtaget den.

Bobehandlingen afsluttes med, at skifteretten stadfæster boopgørelsen. Skifteretten tager i den forbindelse stilling til jeres eventuelle indsigelser mod opgørelsen.

Blanket - Oversigt over aktiver og passiver (pdf)

Læs mere om familie og skilsmisse

Gældssanering

Hvis du har søgt om gældssanering, indkalder skifteretten dig til et møde. Det sker hurtigst muligt, efter at din ansøgning er modtaget, og mødet varer højst en time.

Det første møde foregår i et almindeligt mødelokale i din lokale byret - eller i Sø- og Handelsretten, hvis du bor i Storkøbenhavn (retskredsene København, Frederiksberg, Glostrup og Lyngby).

Skifterettens jurist leder mødet, og det er kun jer to, der er til stede, med mindre du tager en støtteperson med. Juristen har på forhånd læst din ansøgning og vil stille dig nogle spørgsmål om din økonomiske og familiemæssige situation. 

Hvis skifteretten mener, at der kan indledes en gældssaneringssag, får du besked med det samme, og skifteretten udpeger en advokat (medhjælper), der skal hjælpe dig med at lave et forslag til gældssanering. Er skifteretten i tvivl, får du at vide, hvornår der senest bliver truffet en beslutning. Hvis skifteretten mener, at du ikke opfylder betingelserne for gældssanering, vil du få forklaret hvorfor.

Kreditormøde

Hvis der indledes en gældssaneringssag, bliver der indkaldt til et andet møde, hvor dit forslag til gældssanering skal drøftes med skifteretten og med dine kreditorer. Dine kreditorer er dem, du skylder penge.

Det andet møde i skifteretten finder typisk sted tre til seks måneder efter det første møde, og her skal der tages endelig stilling til, om du kan få saneret din gæld eller ej. Medhjælper er med til mødet, og alle dine kreditorer er også inviteret. Skifterettens jurist leder mødet.

Skifteretten vil gennemgå dit forslag til gældssanering, og du skal under strafansvar erklære, at alle oplysningerne er rigtige. Kreditorerne har lov til at stille spørgsmål til dig, og de har også lov til at protestere mod dit forslag. Det er vigtigt, at du svarer så godt som muligt, også selvom du synes, det går tæt på dit privatliv.

Det er skifteretten, der træffer den endelige beslutning. Det vil ofte ske under selve mødet, men det kan også ske efterfølgende, hvis der fx skal ændres i dit forslag.

Det andet møde i skifteretten varer højst en time.

Læs mere om gældssanering

Konkurs

Skifteretten indkalder dig til møde, hvis du selv eller en, som du skylder penge (en kreditor), har sendt en konkursanmodning mod dig eller din virksomhed til retten.

Mødet foregår i et almindeligt mødelokale i den lokale byret - eller i Sø- og Handelsretten, hvis du bor i Storkøbenhavn (retskredsene København, Frederiksberg, Glostrup og Lyngby).

Du har mødepligt, og skifterettens jurist leder mødet. Hvis du selv har sendt begæringen, er der ikke andre end jer to til mødet. Hvis det er en kreditor, som har begæret dig eller din virksomhed konkurs, så vil kreditor (rekvirenten) være med til mødet - ofte sammen med en advokat.

Skifterettens jurist starter med at fortælle dig, at du har pligt til at svare på spørgsmål, og at du skal tale sandt. Herefter stiller skifteretten og kreditor/advokaten spørgsmål om dine økonomiske forhold. Skifteretten vil som regel beslutte på mødet, om du skal under konkursbehandling. Sker det, vil skifteretten udpege en advokat (kurator) til at behandle konkursboet.

Hvis du har sendt en konkursbegæring, skal du være opmærksom på, at du ofte skal stille sikkerhed for omkostningerne ved en konkurs med typisk 30.000 kr.

Skifterettens jurist vil på mødet vejlede dig om, hvilken betydning konkursen har for dig. Mødet varer højst en time.

Når konkurssagen er helt færdig, er der et afsluttende møde i skifteretten. Det er frivilligt, om du vil deltage i dette.

Læs mere om konkurs

Rekonstruktion

Skifteretten vil straks gå i gang med behandlingen, hvis skyldneren er enig i en begæring om rekonstruktion. Ellers vil skifteretten indkalde til et møde, hvor begæringen behandles. Anmoder en skyldner selv om rekonstruktion af sit selskab, vil skifteretten straks gå i gang med en rekonstruktionsbehandling, hvis betingelserne for en rekonstruktion er opfyldt. 

Når skifteretten indleder en rekonstruktion, udpeger skifteretten en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand. Senest én uge senere vil rekonstruktøren skrive til alle kendte kreditorer med oplysning om bl.a. selskabets kreditorer, selskabets aktiver og passiver, årsagen til rekonstruktionen, og tidspunktet for et planmøde med kreditorerne. Inden planmødet sender rekonstruktøren sit forslag til rekonstruktionsplan til alle kendte kreditorer.

Planmøde og rekonstruktionsmøde

På planmødet med kreditorerne drøftes rekonstruktørens plan, og der stemmes om planen og evt. ændringsforslag fra kreditorerne. Hvis der ikke bliver vedtaget en rekonstruktionsplan, vil skifteretten standse rekonstruktionsbehandlingen og afsige konkursdekret.

Efter planmødet skal rekonstruktørerne lave et rekonstruktionsforslag, der skal til afstemning blandt kreditorerne senest seks måneder efter planmødet. Afstemningen foregår på et møde i skifteretten. Forinden vil kreditorerne modtage besked om mødet sammen med bl.a. rekonstruktionsforslaget.

På mødet i skifteretten vedtages rekonstruktionsforslaget, medmindre et flertal af kreditorerne på mødet stemmer imod.
Det vedtagne rekonstruktionsforslag er ikke gyldigt, før skifteretten har stadfæstet det.

Læs mere om rekonstruktion

Tvangsopløsning

Skifteretten indkalder dig til møde, hvis Erhvervsstyrelsen sender dit selskab til tvangsopløsning, og du er registreret som direktør.

Mødet foregår i et almindeligt mødelokale i din lokale byret - eller i Sø- og Handelsretten, hvis du bor i Storkøbenhavn (retskredsene København, Frederiksberg, Glostrup og Lyngby). Skifterettens jurist leder mødet, og der kan også være mødt en repræsentant for Skattestyrelsen.

Skifteretten har selskabets seneste årsregnskab og vil stille dig spørgsmål om selskabets økonomi. Du har pligt til at svare på juristens spørgsmål, og du skal tale sandt.

Mødet vil normalt få ét af følgende udfald:

  1. Hvis selskabet er solvent, eller der er usikkerhed om selskabets økonomi, kan skifteretten tage selskabet under likvidation. Skifteretten vil i så fald udpege en advokat som likvidator. En likvidator sælger alle aktiver, betaler al gæld og fordeler herefter overskuddet til ejerne af selskabet.
  2. Hvis selskabet er insolvent, men ejer nogle aktiver, vil skifteretten tage det under konkursbehandling og udpege en advokat som kurator. Kurator vil sælge selskabets værdier og udbetale overskuddet til dem, der har penge til gode, som en procentdel af deres tilgodehavende.
  3. Hvis skifteretten vurderer, at alt relevant er oplyst og at selskabet er insolvent og uden aktiver, kan skifteretten vælge straks at opløse selskabet og slutte sagen. Ofte vil der dog blive udpeget en kurator til at undersøge selskabets forhold og vurdere, om ledelsen har foretaget transaktioner, der kan omstødes, og om der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne mod medlemmer af selskabets ledelse.

Inden mødet slutter, vil skifteretten altid vejlede dig om, hvilke konsekvenser skifterettens beslutning har for selskabet og for dig.

Læs mere om tvangsopløsning

Sidst opdateret: 19. februar 2024