Gå til sidens indhold

Tvangsindlæggelse er, når en person bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling mod personens vilje.

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, før man kan indlægges mod sin vilje. Man skal være sindssyg eller befinde sig i en tilstand, der svarer til sindssyge. Desuden skal man enten have afgørende brug for behandling eller udgøre nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre.

Tvangsindlæggelse er baseret på en lægelig vurdering og beslutning.

Kan jeg klage over en tvangsindlæggelse?

Hvis du ønsker at klage over, at du er blevet tvangsindlagt, skal du eller din patientrådgiver klage til Nævnenes Hus. Du skal blot oplyse sygehusmyndigheden eller personale på afdelingen om, at du ønsker at klage.

Gå til Nævnenes Hus (åbner i nyt vindue)

Det psykiatriske patientklagenævn vil derefter behandle sagen og træffe en afgørelse om, hvorvidt tvangsindlæggelsen har været lovlig eller ej.

Kan jeg klage over patientklagenævnets afgørelse?

Hvis du ønsker at klage over det psykiatriske patientklagenævns afgørelse, skal du eller din patientrådgiver bede nævnet om at indbringe sagen for retten. Patientklagenævnet skal herefter sende sagen til retten, inden der er gået fem dage.
Du kan ikke selv indbringe sagen for retten.

Har jeg brug for en advokat?

Retten beskikker en advokat for den, der er tvangsindlagt. Hvis du har en advokat i forvejen, kan denne fortsat være din advokat.

Hvad sker der, når sagen er indbragt for retten?

Retten indkalder til møde og beslutter forinden, om der skal ske afhøring af parter og vidner, og om der skal indhentes udtalelser fra sagkyndige og andre bevismidler. 

Efter mødet træffer retten afgørelse om, hvorvidt tvangsindgrebet har været lovligt.

Kan jeg klage over rettens afgørelse?

Du kan klage over byrettens afgørelse til landsretten. Det kaldes anke. Det skal ske inden fire uger, fra dommen er blevet afsagt.

Læs om dine klagemuligheder i civile sager

Sidst opdateret: 08. august 2023