Gå til sidens indhold

Et dødsbo er alle de ejendele, værdier og gæld, som en person har, når han/hun dør. Det er skifteretten i den retskreds, hvor en afdød boede, der sikrer, at dødsboet gøres op og fordeles korrekt.

En række ting afgør, hvilke måder et dødsbo enten kan skiftes, skal skiftes, eller ikke må skiftes på. Skifteretten kan bestemme, at et dødsbo skal behandles som boudlæg, hvis boet ikke har nogen særlig værdi. Skifteretten kan også bestemme, at boet skal behandles af en professionel bobestyrer, som normalt er en advokat med speciale i dødsboer. I andre tilfælde har arvingerne mulighed for at vælge skifteform.

Skifteretten vælger, hvordan et bo kan eller skal skiftes ud fra reglerne i dødsboskiftelovens kapitler 12-16. 

Hvordan beregnes dødsboets værdi?

Dødsboets værdi opgøres som summen af alle afdødes værdier minus al afdødes gæld.

Udgifter i forbindelse med bobehandling og begravelse betales af dødsboet. Det betyder, at udgifter til fx advokat, kiste og sammenkomst trækkes fra boets værdi, inden man ser på grænserne for boudlæg, ægtefælleudlæg og boafgift (tidligere blev boafgift kaldt arveafgift). 

Hvis den afdøde efterlader sig en ægtefælle, og der ikke er tegnet en ægtepagt eller anden form for særeje i ægteskabet, er dødsboets værdi halvdelen af parrets samlede værdier minus halvdelen af deres samlede gæld.

Hvis der er særeje eller ægtepagt mellem den afdøde og ægtefællen, består dødsboet af hele den afdødes særeje (både værdier og gæld) og halvdelen af parrets fælleseje (både fælles værdier og fælles gæld).

Hvad kan trækkes fra ved beregning af boets værdi?

Når et dødsbos værdi gøres op, kan nogle udgifter i forbindelse med begravelsen trækkes fra. Det har blandt andet betydning i forhold til beløbsgrænserne for boafgift og boudlæg.

Hvis man gemmer bilag og kvitteringer, kan man fratrække rimelige udgifter til:

 • Bedemand
 • Kiste og urne
 • Kørsel i rustvogn
 • Dødsannonce
 • Kistepynt
 • Orgelspil og korsang
 • Mad/drikke i forbindelse med begravelsen
 • Køb og vedligeholdelse af gravsted
 • Gravsten og inskription

Hvad er et proklama i Statstidende?

Bortset fra ved dødsboer med meget lille værdi, som afsluttes med boudlæg, vil skifteretten sætte et proklama i Statstidende i forbindelse med bobehandlingen.

Et proklama er en annonce, der efterlyser folk eller virksomheder, som den afdøde har gæld til. Når proklamaet er offentliggjort i Statstidende, har eventuelle kreditorer en frist på otte uger til at opgøre og indsende deres krav. Kreditorernes krav skal anmeldes på Skifteportalen, før proklamafristen anses for at være afbrudt.

På Skifteportalen kan du som kontaktperson i boet se de krav, der er anmeldt. Du får adgang til Skifteportalen, når boet er udleveret.

Du kan logge ind på Skifteportalen på minskiftesag.dk (åbner i nyt vindue)
 
Her kan du finde mere vejledning til Skifteportalen

Gæld til Skattestyrelsen og gæld med lovlig pant er undtaget fra fristen, men andre kreditorer mister retten til at få penge udbetalt af boet, hvis de ikke sender deres krav inden for fristen.

Hvad gør vi, hvis der er mere gæld end aktiver? - udbakningsreglen

I de fleste boer har arvingerne mulighed for at lade boet overgå til bobestyrerbehandling og derved frigøre sig fra den personlige hæftelse, hvis det viser sig, at boet er insolvent (boet giver underskud). Dette kan ske på betingelse af, at det modtagne tilbageleveres, eller værdien af det modtagne erstattes.

Den enkelte arving er ikke frigjort fra den solidariske hæftelse ved blot at tilbagelevere det, som denne arving selv har modtaget, da arvingerne hæfter solidarisk for boets samlede krav.

Det er vigtigt at reagere hurtigt, hvis man ønsker at benytte sig af udbakningsreglen. En egentlig tidsfrist findes ikke, men det er fast antaget i den juridiske teori, at man kun kan fortryde i medfør af reglen, hvis man kort tid efter insolvensen (at boet giver underskud) er konstateret, anmoder skifteretten om bobestyrerbehandling.

Hvilke beløbsgrænser gælder?

Beløbsgrænserne justeres hvert år. Det er tidspunktet for et dødsfald, der bestemmer, hvilke beløbsgrænser der gælder for dødsboets behandling.

Dødsfald i 2024:

 • 51.000 kr. Boudlæg
 • 333.100 kr. Bundfradrag ved boafgift (tidl. arveafgift)
 • 666.200 kr. Bundfradrag ved boafgift, hvis afdøde sad i uskiftet bo
 • 870.000 kr. Ægtefælleudlæg/suppleringsarv

Dødsfald i 2023:

 • 49.000 kr. Boudlæg
 • 321.700 kr. Bundfradrag for boafgift (tidl. arveafgift)
 • 643.400 kr. Bundfradrag for boafgift, hvis afdøde sad i uskiftet bo
 • 850.000 kr. Ægtefælleudlæg/suppleringsarv

Dødsfald i 2022:

 • 47.000 kr. Boudlæg
 • 312.500 kr. Bundfradrag for boafgift (tidl. arveafgift)
 • 625.000 kr. Bundfradrag for boafgift, hvis afdøde sad i uskiftet bo
 • 820.000 kr. Ægtefælleudlæg/suppleringsarv

Dødsfald i 2021:

 • 47.000 kr. Boudlæg
 • 308.800 kr. Bundfradrag for boafgift (tidl. arveafgift)
 • 617.600 kr. Bundfradrag for boafgift, hvis afdøde sad i uskiftet bo
 • 810.000 kr. Ægtefælleudlæg/suppleringsarv

Dødsfald i 2020:

 • 46.000 kr. Boudlæg
 • 301.900 kr. Bundfradrag for boafgift (tidl. arveafgift)
 • 603.800 kr. Bundfradrag for boafgift, hvis afdøde sad i uskiftet bo
 • 790.000 kr. Ægtefælleudlæg/suppleringsarv

Kan vi vælge at få hjælp fra en advokat?

Bobehandlingen af et dødsbo kan kræve en del research, udregninger og papirarbejde. Og selv hvis dødsboet ikke skal behandles af en bobestyrer, kan familien og arvingerne godt vælge at bede en advokat om at hjælpe sig med at gøre boet op og afslutte det. Hvis man får en advokat til at hjælpe med boet, betaler dødsboet for advokaten - og udgiften til advokat bliver betalt, før der beregnes boafgift og arven gøres op.

Hvad er Skifteportalen?

Hvis afdøde er gået bort efter d. 15. november 2022, skal du anmelde krav via domstolenes selvbetjeningsløsning, Skifteportalen.  

I disse situationer skal du bruge Skifteportalen

Der er en række situationer, hvor du skal bruge domstolenes skifteportal:

Du har et krav mod dødsboet: Du skal anmelde krav på Skifteportalen, hvis:

 • Du har et krav mod afdøde: Du skal anmelde krav på Skifteportalen, hvis du har et økonomisk udestående med en person, der er gået bort, fx hvis afdøde skylder dig eller din arbejdsplads penge.
 • Du har brug for at få oplysninger om dødsboets kontaktperson:Du skal oprette en forespørgsel på Skifteportalen, hvis du ønsker at få oplysninger om dødsboets kontaktperson. Du kan kun få oplysningerne, hvis du har en retlig interesse i at få dem. Det kan fx være, hvis du som kommune har udlånt hjælpemidler til afdøde, eller hvis du som forsikringsselskab har brug for at drøfte med boets kontaktperson, om afdødes forsikringer skal opsiges.
I disse situationer kan du bruge Skifteportalen

Der er en række situationer, hvor du kan bruge domstolenes skifteportal:

 • Du har krav mod dødsboet, som er stiftet efter dødsfaldet: Hvis du har indgået en aftale med dødsboet efter dødsfaldet og derfor har et krav mod selve dødsboet. Det kan fx være krav på betaling af udgifter til husforsikring, el, vand og varme eller husleje. Ønsker du at anmelde et krav mod dødsboet, skal anmeldelsen ske på Skifteportalen.
 • Du har krav på at få begravelsesudgifter betalt af dødsboet: Det er fx udgifter til en bedemand, køb af gravsted eller vedligeholdelse af gravsted. Ønsker du at anmelde et krav mod dødsboet, skal anmeldelsen ske via Skifteportalen.
 • Dødsboet har et tilgodehavende hos dig: Hvis du eller din virksomhed skylder afdøde penge, kan du anmelde et tilgodehavende på Skifteportalen eller direkte til dødsboets kontaktperson. Du kan ikke sende oplysninger om tilgodehavende til skifteretten pr. mail.
 • Du har ejendele eller værdier, som tilhørte den afdøde: Hvis du er i besiddelse af ejendele eller værdier som fx smykker, mobiltelefon, knallert eller indbo, som har tilhørt den afdøde, kan du oprette en fortegnelse over aktiver og effekter på Skifteportalen eller kontakte kontaktpersonen direkte. Du kan ikke sende oplysninger om ejendele og værdier til skifteretten pr. mail.
 • Afdøde havde en eller flere ejendele, som du ejer: Hvis afdøde var i besiddelse af en eller flere ejendele, som du ejer, kan du oprette en forespørgsel via Skifteportalen.
 • Proformaopgørelser: Banker kan på Skifteportalen registrere en opgørelse over afdødes indlån, udlån, depoter, kautionsforpligtelser, tredjemandspant, virksomhedsgæld m.v.

Du kan logge ind på Skifteportalen på minskiftesag.dk (åbner i nyt vindue)
 
Her kan du finde mere vejledning til Skifteportalen.

Sidst opdateret: 01. februar 2024