Gå til sidens indhold

Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolenes opgaver er fastlagt i grundloven og anden lovgivning.

Domstolene skal sikre alle lighed for loven og beskytte den enkelte mod magtmisbrug. Efter grundloven er dommerne derfor uafhængige – de skal ved afgørelsen af sagerne kun rette sig efter loven og være upartiske. De skal ikke lade sig styre af politiske eller andre uvedkommende interesser. Med grundlovens ord: Domstolene har den dømmende magt.

Der er opstillet fire mål for Danmarks Domstole i perioden 2023-2027, som er et udtryk for den retning, domstolene gerne vil arbejde i, og som udgør pejlemærker for de områder, hvor domstolene har ambitioner om særligt at udvikle sig.

De strategiske temaer udtrykker et samlet prioriteret fokus på en problemstilling eller en  forandring, som ønskes skabt med afsæt i de fire mål.

Målene for 2023-2027

Brugerfokus

Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. For at kunne leve op til dette skal domstolene fortsat være i stand til at skabe værdi for brugerne og samfundet.

Samfundet udvikler sig – bl.a. som følge af den teknologiske udvikling – med stadigt større hastighed, og for fortsat at kunne imødekomme borgeres og virksomheders krav og forventninger er brugerfokus et væsentligt område for domstolene at arbejde med.

Korte sagsbehandlingstider

Når borgere og virksomheder møder domstolene, er der typisk tale om en situation, som har stor betydning for den enkeltes liv og fremtidige muligheder, og det er derfor afgørende, at man får en afgørelse i rette tid.

Korte sagsbehandlingstider er således væsentlige for at sikre borgernes retssikkerhed og oplevede retfærdighed, uanset om der er tale om straffesager, civile sager, fogedsager eller skiftesager.

Ensartethed

Ensartethed har betydning for oplevelsen af retssikkerhed. Borgere og virksomheder skal behandles på en ensartet måde, og det har praktisk betydning for brugerne, at opgaveløsningen tilrettelægges ensartet på tværs af retterne, så der fortsat er – og i højere grad skabes – forudsigelighed for brugerne.

Dette er også vigtigt i forhold til sagsbehandlingstiden, idet det er væsentligt for brugeroplevelsen at blive tilbudt en nogenlunde ensartet sagsbehandlingstid, uanset hvor i landet en sag bliver behandlet. En større ensartethed vil kunne medvirke til at fastholde befolkningens høje tillid til domstolene.

Kvalitet og effektivitet

Danmarks Domstole skal være i stand til at løse opgaverne med et højt kvalitetsniveau, både nu og i fremtiden, samtidig med at domstolene skal fastholde effektivitet i opgaveløsningen.

Det er derfor vigtigt, at der findes den rette balance mellem kvalitet og effektivitet, så der træffes rigtige afgørelser i rette tid ved bedst mulig anvendelse af ressourcer. Dette stiller en række krav til Danmarks Domstole som organisation.

Sidst opdateret: 08. januar 2024