Gå til sidens indhold

En sagkyndig dommer er en person, der med sin særlige viden inden for et område kan belyse særlige aspekter af en sag. Sagkyndige dommere kan bruges ved byretterne og landsretterne og ved Sø- og Handelsretten.

I civile sager kan retten bestemme, at sagkyndige dommere skal deltage i bedømmelsen af en retssag. Det vil være i tilfælde, hvor retten vurderer, at de sagkyndiges viden har betydning for sagen.

Er du part i en civil sag, får du også lejlighed til at udtale dig om, hvorvidt der skal deltage sagkyndige dommere i retssagen.

Hvem beskikker de sagkyndige dommere?

Beskikkelsen af sagkyndige dommere foretages af landsretterne og af Sø- og Handelsretten.

Beskikkelsen sker som udgangspunkt på baggrund af en indstilling fra organisationer, som Justitsministeriet har godkendt.

I nogle sagstyper gælder særlige regler for sagkyndige dommere. Det er Domstolsstyrelsen, der beskikker børnesagkyndige dommere, der fungerer i sager om tvangsanbringelse af børn og unge.

I sager i boligretten deltager som udgangspunkt også to sagkyndige dommere. De kaldes lægdommere efter lejelovgivningen.

Læs mere om boligretten og sagkyndige lægdommere

Hvad betyder det at være beskikket?

En beskikkelse som sagkyndig dommer er en udpegning, der fungerer som en godkendelse af, at vedkommende må fungere som sagkyndig dommer i en retssag.

En beskikket sagkyndig dommer skal kunne opfylde følgende: 

  • have indgående og tidssvarende kendskab til det faglige område
  • have fast bopæl eller virksomhed inden for det geografiske område, hvor du skal beskikkes
  • være dansk statsborger
  • være under 70 år
  • være uberygtet
  • være myndig og ikke under værgemål
  • ikke være under konkursbehandling

Hvis personen ikke længere kan leve op til de nævnte krav, bliver beskikkelsen tilbagekaldt.

Beskikkelsen af sagkyndige dommere sker for en fireårig periode.

Hvervet som sagkyndig og sagkyndig dommer er et borgerligt ombud. Det betyder, at man som udgangspunkt er forpligtet til at være sagkyndig dommer, hvis man bliver udtaget til det.

Kan der være flere sagkyndige dommere i én sag?

Når byretten eller landsretten bestemmer, at der skal deltage sagkyndige dommere i en retssag, deltager to sagkyndige dommere udover rettens juridiske dommere. Byrettens sager behandles af én eller tre juridiske dommere, mens landsrettens sager som udgangspunkt behandles af tre juridiske dommere.

Sø- og Handelsrettens civile sager afgøres af et dommerpanel, som består af én eller tre af rettens juridiske dommere og to eller fire sagkyndige dommere.

Er der andre måder at oplyse en sag?

Udover de sagkyndige dommere kan en sag også oplyses med hjælp fra sagkyndige ved afholdelse af syn og skøn eller i den forenklede proces ved en sagkyndigs erklæring.

Læs mere om syn og skøn 

Læs mere om den forenklede proces og sagkyndiges erklæringer  

Hvor kan jeg se, hvem der er beskikket som sagkyndig?

Du kan finde en liste over:

  • sagkyndige dommere, der er beskikket af Sø- og Handelsretten
  • sagkyndige til den forenklede proces (erklæringer), der er beskikket af Domstolsstyrelsen

Gå til liste over sagkyndige dommere ved Sø- og Handelsretten

Gå til liste over sagkyndige til den forenklede proces

 

Sidst opdateret: 15. juni 2024