Gå til sidens indhold

Hvis du ikke er enig i en afgørelse, der er truffet i byretten, har du som hovedregel mulighed for at klage over afgørelsen til landsretten.

Der bruges forskellige juridiske ord om det at klage alt afhængig af, hvad det er for en type afgørelse, du ønsker at klage over. Samlet hedder det at appellere.

Byretten træffer afgørelse i form af en dom, en kendelse eller en beslutning.

Hvis du ønsker at klage over en dom, hedder det at anke. Hvis det derimod er en kendelse eller en beslutning, du ønsker at klage over, så hedder det at kære.

Klage over en afgørelse i en civil sag

Hvordan gør jeg?

Anke en dom 

Du kan som hovedregel anke en dom fra byretten i en civil sag. Det skal du gøre inden for fire uger.

Når du modtager byrettens dom, vil du samtidig få vejledning om, hvordan du kan anke til landsretten.

Vær opmærksom på, at sager, der drejer sig om en økonomisk værdi på højst 50.000 kr., kun kan ankes til landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Se, hvordan du søger Procesbevillingsnævnet om tilladelse

Du eller din advokat skal oprette en appelsag på minretssag.dk.

Se, hvordan du opretter en appelsag på minretssag.dk

Kære en beslutning eller kendelse 

Som udgangspunkt kan du kære en kendelse eller beslutning, som byretten træffer, til landsretten.

Dette gælder dog ikke, hvis kendelsen eller beslutningen er afsagt under hovedforhandlingen eller under hovedforhandlingens forberedelse. Hvis du ønsker at kære i den situation, skal du søge om tilladelse hos Procesbevillingsnævnet

Se, hvordan du søger Procesbevillingsnævnet om tilladelse

Du kan kære beslutninger om sagsomkostninger. Men vær opmærksom på, at hvis sagens omkostninger er fastsat til højst 50.000 kr., kan sagen kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Hvis du vil kære, skal du oprette en appelsag på minretssag.dk.

Fristen for at kære er to uger fra den dag, hvor retten har bestemt det, du vil kære over.
Se, hvordan du opretter en appelsag på minretssag.dk

Hvordan behandler landsretten sagen?

Landsretten kan afvise at behandle sagen, hvis landsretten vurderer, at den ikke vil få et andet resultat end i byretten.

Landsretten kan ikke afvise en sag, der er af principiel karakter, eller hvor der er andre grunde til, at sagen bør behandles. Landsretten kan heller ikke afvise en sag, som er indbragt efter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

I sager i den forenklede proces vil landsretten ofte behandle sagen på et skriftligt grundlag, hvorimod parterne i de almindelige civile sager ofte vil blive indkaldt til hovedforhandling.

Kan jeg klage over landsrettens afgørelse?

Landsrettens domme kan som udgangspunkt kun ankes til Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Se, hvordan du søger Procesbevillingsnævnet om tilladelse

Sager, der indbringes for Højesteret, kræver i alle tilfælde, at en advokat fører sagen.

Læs mere om anke og kære til Højesteret (for advokater)

Klage over sager om påbud og forbud?

Sø- og Handelsrettens kendelser i sager om forbud og påbud kan kæres til den landsret, som sagen ville høre under, hvis sagen var anlagt ved byret som 1. instans.

Kære sker ved oprettelse af en appelsag på minretssag.dk.

Kærefristen i disse sager er fire uger regnet fra den dato, hvor kendelsen blev afsagt.

Klage over en afgørelse fra familieretten

Hvordan gør jeg?

Anke en dom fra familieretten

Det er ikke alle domme fra familieretten, der kan ankes direkte til landsretten. Det afhænger af det forudgående forløb.

Hvis din sag først har været afgjort i Familieretshuset og dernæst er afgjort af familieretten, kan du ikke anke familierettens dom direkte til landsretten. I det tilfælde skal du søge om Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Se, hvordan du søger Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke en familiesag

Hvis din sag ikke først har været afgjort i Familieretshuset, kan du anke familierettens dom direkte til landsretten, medmindre familierettens dom alene har afgjort et spørgsmål om samvær. I dette tilfælde skal du søge om Procesbevillingsnævnets tilladelse, hvis du ønsker at anke familierettens dom.

Du skal anke dommen inden fire uger efter, at familieretten har truffet afgørelse i sagen. Det gør du ved at oprette en appelsag på minretssag.dk

Se, hvordan du opretter en appelsag på minretssag.dk 

Kære en afgørelse om udlevering af et barn

I sager om udlevering af barn (tvangsfuldbyrdelse) kan du kære familierettens afgørelse til landsretten. Det kræver ikke Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Du kan kære beslutningen allerede i retsmødet ved at sige det til dommeren. I givet fald vil dommeren sende sagen til landsretten.

Du kan også kære ved at oprette en appelsag på minretssag.dk 

Se, hvordan du opretter en appelsag på minretssag.dk 

Du skal kære inden fire uger efter, at familieretten har truffet afgørelse i sagen.

Kæresager om fuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl og samvær er afgiftsfri, jf. retsafgiftslovens § 8, stk. 1, nr. 4

Hvordan behandles sagen i landsretten?

Familieretten sender sagen videre til landsretten sammen med afgørelsen og de papirer, der har været fremme under sagens behandling.

Landsretten kan vurdere, at der er behov for et møde. 

Behandlingen af sagen og afgørelsen vil fremgå på minretssag.dk, hvor parten kan følge sagen hele vejen.

Kan jeg klage over landsrettens afgørelse?

Landsrettens domme kan som udgangspunkt kun ankes til Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Se, hvordan du søger Procesbevillingsnævnet om tilladelse

Sager, der indbringes for Højesteret, kræver i alle tilfælde, at en advokat fører sagen.

Klage over en afgørelse fra fogedretten

Hvordan gør jeg?

Hvis du ikke er enig i fogedrettens afgørelse, kan du kære afgørelsen til landsretten, hvis afgørelsen vedrører et krav eller sagsomkostninger, der har en økonomisk værdi på over 50.000 kr.

Når du modtager fogedrettens afgørelse, vil du samtidig få vejledning om, hvordan du kærer afgørelsen.

Du skal kære afgørelsen inden fire uger efter, at fogedretten har truffet afgørelse i sagen. Du kærer afgørelsen ved at indgive et kæreskrift. Her skal du skrive, hvilket resultat du mener, sagen skal have, og en begrundelse for, hvorfor du mener, at fogedrettens afgørelse er forkert. Du skal vedhæfte en kopi af eventuelle nye papirer i sagen.

Du skal sende kæreskriftet med bilag til den fogedret, som har truffet afgørelsen.

Du skal også betale en kæreafgift på 750 kr. Hvis du vinder sagen, får du tilbagebetalt beløbet.

Du skal have tilladelse af Procesbevillingsnævnet til at kære til landsretten, hvis:

  • afgørelsen handler om udlæg for gæld, der har en økonomisk værdi af højst 50.000 kr. Det gælder også sager om Gældsstyrelsens afgørelser om udlæg og lønindeholdelse samt sager om kommunale parkeringsafgifter.
  • du vil klage over fogedrettens fastsættelse af sagsomkostninger, og sagsomkostningerne er fastsat til 50.000 kr. eller derunder, eller der er spørgsmål om tilkendelse af sagsomkostninger på 50.000 kr. eller derunder.

Procesbevillingsnævnet kan kun give tilladelse, hvis særlige grunde taler derfor.

Se, hvordan du søger Procesbevillingsnævnet om tilladelse

Hvordan behandles sagen i landsretten?

Når landsretten modtager sagen fra fogedretten, kan landsretten vurdere, at der er behov for et møde. I så fald får du besked om dette. Hvis landsretten kan afgøre sagen på det skriftlige grundlag, får du besked om landsrettens afgørelse i Digital Post.

Kan jeg klage over landsrettens afgørelse?

Landsrettens domme kan som udgangspunkt kun ankes til Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Se, hvordan du søger Procesbevillingsnævnet om tilladelse

Sager, der indbringes for Højesteret, kræver i alle tilfælde, at en advokat fører sagen.

Klage over en afgørelse fra skifteretten

Hvordan gør jeg?

Hvis du ikke er enig med skifterettens afgørelse, kan du som udgangspunkt kære afgørelsen til landsretten.

Når du modtager skifterettens afgørelse, får du samtidig vejledning om, hvordan du kærer afgørelsen.

Du kan kære under selve skifteretsmødet. Skifteretten skriver så din kære ned og sender den til landsretten.

Du kan også kære skriftligt inden to uger efter, at du har fået besked om, at skifteretten har truffet afgørelse i sagen. Fristen regnes som hovedregel fra afgørelsestidspunktet.

Du kærer afgørelsen ved at indgive et kæreskrift. Her skal du skrive, hvilket resultat du mener, sagen skal have, og en begrundelse for, hvorfor du mener, at skifterettens afgørelse er forkert. Du skal vedhæfte en kopi af eventuelle nye papirer i sagen.

Du skal sende kæreskriftet med bilag til den skifteret, som har truffet afgørelsen.

Du skal også betale en kæreafgift på 750 kr. Hvis du vinder sagen, får du tilbagebetalt beløbet.

Hvordan behandles sagen i landsretten?

Skifteretten sender sagen videre til landsretten sammen med afgørelsen og de papirer, der har været fremme under sagens behandling.

Landsretten kan vurdere, at der er behov for et møde. I så fald får du besked om dette. Hvis landsretten kan afgøre sagen på det skriftlige grundlag, får du besked om landsrettens afgørelse i Digital Post.

Kan jeg klage over landsrettens afgørelse?

Landsrettens domme kan som udgangspunkt kun ankes til Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Se, hvordan du søger Procesbevillingsnævnet om tilladelse

Sager, der indbringes for Højesteret, kræver i alle tilfælde, at en advokat fører sagen.

Klage over en afgørelse i en straffesag

Hvordan gør jeg?

Anke en dom i en straffesag

Hvis byretten har dømt dig i en straffesag, kan du anke dommen til landsretten, hvis du er idømt:

  • fængselsstraf,
  • en samlet bøde på over 20.000 kr.,
  • udvisning eller advarsel om udvisning
  • konfiskation af genstande for mere end 20.000 kr. og/eller
  • andre offentligretlige følger end frakendelse efter færdselsloven

Ankefristen i straffesager er 14 dage fra dommens afsigelse. Du kan kun anke, hvis du var til stede i byretten til retsmødet.

Hvis sagen er principiel, kan du søge om Procesbevillingsnævnets tilladelse til, at sagen alligevel kan ankes til landsretten, selvom ovenstående betingelser ikke er opfyldt. Fristen for at søge om tilladelsen er også 14 dage.

Se, hvordan du søger Procesbevillingsnævnet om tilladelse

Hvordan behandles sagen i landsretten?

Anken kan enten vedrøre sagens beviser eller kun straffens længde.

Tiltalte kan vælge at anke hele eller dele af byrettens dom, fx hvis man er uenig i byrettens vurdering af skyldsspørgsmålet i nogle af sagens forhold. Tiltalte kan også vælge at acceptere byrettens vurdering af sagens beviser, men anke fx straffens længde.

Hvis landsretten skal tage stilling til beviserne i sagen, kan vidnerne blive afhørt på ny. Når landsretten alene skal tage stilling til straffens længde, vil sagen typisk vare kortere tid end i byretten.

Kan jeg klage over landsrettens afgørelse?

Landsrettens domme kan som udgangspunkt kun ankes til Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Se, hvordan du søger Procesbevillingsnævnet om tilladelse

Sager, der indbringes for Højesteret, kræver i alle tilfælde, at en advokat fører sagen.

Læs mere om anke og kære til Højesteret (for advokater)

Klage over en varetægtsfængsling

Hvis du er varetægtsfængslet, kan du klage til landsretten over afgørelsen om varetægtsfængsling. Dette hedder at kære.

Fristen for at kære er er 14 dage efter retsmødet.

Rettens afgørelse om varetægtsfængsling og/eller isolation kan kæres med det samme under grundlovsforhøret, eller den kan kæres mundtligt til personalet i fængslet, som herefter giver retten besked.

Hvis anklagemyndigheden kræver, at du bliver varetægtsfængslet, får du beskikket en advokat – en forsvarer – der repræsenterer dig og kan hjælpe dig med kæresagen.

Landsrettens afgørelser om varetægtsfængsling kan kun indbringes for Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Klage over afgørelser fra Sø- og Handelsretten

Hvordan gør jeg?

Der er forskellige muligheder for at klage over en afgørelse fra Sø- og Handelsretten alt afhængig af, hvad det er for en type afgørelse, du ønsker at klage over.

Se, hvordan du klager over en afgørelse fra Sø- og Handelsretten

Klage over en afgørelse i Tinglysningsretten

Hvordan gør jeg?

Hvis du ikke er enig i Tinglysningsrettens afgørelse, kan du klage til landsretten. Det kaldes kære.

Se, hvordan du kærer en afgørelse fra Tinglysningsretten

Klage over afslag på fri proces

Hvordan gør jeg?

Du kan kære afgørelsen, hvis du får afslag fra retten på din ansøgning om fri proces.

Når du modtager rettens afgørelse, vil du samtidig få vejledning om, hvordan du kan kære afgørelsen.

Hvis afslaget på fri proces kommer fra Civilstyrelsen, skal Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces behandle sagen.

Se, hvordan du søger Procesbevillingsnævnet om tilladelse

 

Sidst opdateret: 15. juni 2024