Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

08 jul 2024

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af statsløs palæstinenser uden lovligt ophold

Procesbevillingsnævnet har den 19. juni 2024 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. marts 2024 (S-2889-23).

Tiltalte er opvokset i Algeriet i en stor arabisk familie med palæstinensiske rødder. Tiltalte indrejste i Danmark i september 2014 som 18-årig, hvor hun søgte asyl.

Tiltalte har opholdt sig i Danmark siden da, hvor hun har fået afslag på asyl og opholdstilladelse ad flere omgange. Tiltalte har i den forbindelse indgået en kontrakt med Hjemrejsestyrelsen om medvirken til hjemsendelse til Algeriet, hvilket imidlertid ikke har været muligt.

Tiltalte har en kæreste i Danmark, og tiltaltes forældre bor i Algeriet, mens en stor del af morens familie bor i Danmark. Tiltalte har – siden hun kom til Danmark – gået i sprogskole og taget hf og læser aktuelt til maskinmester.

Tiltalte har siden ungdommen blandt andet lidt af selvskadende adfærd og har i Danmark været indlagt på psykiatrisk afdeling flere gange, dog ikke siden 2020.

Tiltalte er ikke straffet forud for den foreliggende straffesag, hvor tiltalte i december 2022 blev tiltalt for under en indlæggelse den 7. marts 2020 at have bidt en ansat i armen på en psykiatrisk akutmodtagelse samt tiltalt for to dage efter at have knust to ruder på samme akutmodtagelse.

Byretten idømte tiltalte 14 dages betinget fængsel samt udviste tiltalte af Danmark med et indrejseforbud i 4 år 

Ved byrettens dom blev tiltalte fundet skyldig i at have forsøgt at bide den ansatte på akutmodtagelsen og skyldig i forholdet om hærværk. Tiltalte blev idømt 14 dages betinget fængsel samt udvist af Danmark med et indrejseforbud i 4 år.

Byretten lagde ved straffastsættelsen blandt andet vægt på, at episoden fandt sted under tiltaltes indlæggelse på akutmodtagelsen og at der alene var tale om forsøg på vold, ligesom episoden ikke medførte skader på forurettede. Derudover lagde retten vægt på sagens alder, der ikke beroede på tiltaltes forhold. For så vidt angår spørgsmålet om udvisning lagde byretten vægt på, at tiltalte ikke havde lovligt ophold i Danmark og siden sin indrejse i september 2014 havde fået flere afslag på asyl. Byretten henviste desuden til, at tiltalte havde indgået en kontrakt om medvirken til hjemsendelse, og at tiltaltes tilknytning til det danske samfund måtte anses for begrænset sammenholdt med, at tiltaltes forældre boede i Algeriet, hvor tiltalte også havde opholdt sig.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med dissens for så vidt angår spørgsmålet om udvisning

Tiltalte ankede dommen til Østre Landsret, der stadfæstede byrettens afgørelse. For så vidt angår spørgsmålet om udvisning tiltrådte et flertal på fem voterende, at det ikke med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise tiltalte. Én voterende fandt efter karakteren af de forhold, som tiltalte var fundet skyldig i og oplysningerne om tiltaltes personlige forhold, at en udvisning af tiltalte med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 24/07045.